» » Mercadona y Verónica Cantó, ferramentes del catalanisme cloaquer

Mercadona y Verónica Cantó, ferramentes del catalanisme cloaquer

Publicado en: Articuls

Unflat bulto de vulgaritat lliteraria y de l’atra, sempre fent catalanisme a bon preu, esta sinyora de Cocentaina la varen encaramitar al puesto de presidenta de l’AVLL, millonaria rabosera de colaboracionistes baix les ordens dels sanguangos expansionistes del IEC de Barcelona. Hui seguix gochant del amparo dels monyicots del PP, cagandanes incapasos de trencar la tenalla catalanista y ficar en la cagamenja als que tenint obligació de donar valenciá, bosen catalá a chiquets y a tots mosatros. Si fora al contrari la situación, si foren valencians els que defengueren el valenciá y hagueren perdut les eleccions, al sendemá, en tres pets y dos bufes, la micaletalla de Verónica Cantó tirava als valencianistes als arbellons y ficava a tota la morralla de colaboracionistes en les poltrones del poder. ¿Per que’s permitix está porcá? Perque als de Mazón asoles els torna varilla la llibrellá d’euros que ampomen a fi de mes… o semana.


Artícul en PDF