»

0

pica del aigua –del lletí pīla: “posals aigua en lo llibrell /- Enca que siga en la pica” (Liern: Telémaco en l’Albufera, 1868, p.10)
pica d’aigua,  bany en la -les cuines de les cases  teníen la pica d’aigua prou gran, ahon es fea l’ascurá y (com fea ma mare en mi cuant era chiquet per 1950), s’aprofitava pera ficarse dins y banyarse: “carrégat be de segó l’aigua p’als banys que prens en la pica” (Barchino, P.: ¡La Caraba!, 1926, p.4)
pica d’aigua “¡Che, ¿que tu has pres la pila (de batejar) per una pica?” (La Traca, 13 d’abril 1912, p.2)pica, aulor de “els carrers feen aulor de pica destapá” (Serred Mestre, P.: Pascualet el Mañós, 1914, p.23)
pica d’aigua “si vols banys els prens en la pica de casa” (Barchino: Tot lo que relluix, 1931, p.16)