» a bacs, espentes y redolons

a bacs, espentes y redolons

0

a bacs, espentes y redolons –fet rápit, sinse delicadea: “este treball fet a bacs, espentes y redolons” (La Traca, 6 de giner 1912, p.1)