» a banderes, cáurer

a banderes, cáurer

0

a banderes, cáurer –en cantitat: “la peu li cau a banderes y el cos se li está foradant” (Barchino, P.: Els badalls de la fam, 1932, p.2)