» a banderes, fets

a banderes, fets

0

a banderes, fets “els farols de la llum pública han quedat en molts carrers fets a banderes” (La Degollá , 2 de febrer 1890, p.2)