» a boca nit

a boca nit

0

a boca nit “dilluns a 2 de juny 1614, a boca nit pegaren…” (BRAH, Ms. Porcar, J.: Dietari, 1614, f.199)

a boca nit “fon a boca nit / a hora del rat penat” (Bib. Nicolau Primitiu. Ms. Del servici del porc, c. 1790)

a boca nit “a boca nit: al anochecer” (Escrig: Dicc. 1887)