» a boca plena

a boca plena

0

a boca plena –cat. ‘boca emplenada’; dir algo en convicció, en veu forta: “en Novelé / a boca plena diré…” (BRAE, Ms.6.639, La destrucció de Milicies, c.1790, f.19)

a boca plena “diu a boca plena que ella ans que entre el fret te que tindre novio” (El Cullerot, Alacant, 11 d’octubre 1897, p.3)