» a boqueres

a boqueres

0

a boqueres –sinse dinés: “son deu quinsets… si lils done me quede a boqueres” (Calpe de Sabino: La creu del matrimoni, 1932, p.23)