» a boqueta nit

a boqueta nit

0

a boqueta nit “allá a boqueta nit” (Coloqui de Chibraltar, c. 1795)

a boqueta nit “a boqueta nit, al eixir per lo portal” (Rahonament entre Pep d’Aldaya y Miquel, 1809)

a boqueta nit “a boqueta nit el cacherulo” (El Bou solt, Valencia, 1877, p. 114)