» a burro barra

a burro barra

0

a burro barra –fet a la llaugera: “haver fet así a burro barra” (Gadea: Tipos, modismes. Valencia, 1908, p. 365)