» a chavo, d’

a chavo, d’

0

a chavo, d’ “el esvaró ha segut de a chavo” (Canyisaes, Monóver, 1912, p. 197)

a chavo, d’ –expresió polisémica; asobint es diu cuan ixen sorpreses desagradables: esta dona es d’a chavo, l’asunt es d’a chavo, etc. : “la broma va ser de a chavo” (Puchol, V. L.: U que te por, 1921, p.10)