» a cos de Rey

a cos de Rey

0

a cos de Rey –viurer sinse cap de problema, que tot li heu donen debaes: “y después d’estar servit / com a cos de Rey, quedá / el Sisó tan relluent” (Tito y Sento habent oit llegir el rahonament del Pardal Sisó… 1797)