» a espay

a espay

0

a espay –sinse presa, en trellat y comediment: “L’ama, confusa… li digué: Senyor, a espay” (Coloqui nou, en que es declara lo perjuhí… en fer cuchs de seda, 1743)

a espay “parle a espay, y parle a pams” (Coloqui… un llaurador li declara son amor a una Dama de gall, any 1758)