» a estall

a estall

0

a estall –traballar rápit a preu convenut: “y tots treballem a estall” (Peris Celda: Terres malahídes, 1919, p. 18)