» a estes hores

a estes hores

0
Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone

a estes hores “a estes hores ya nos fan a nosatros en…” (León, C.: Arenga crítica, Valencia, 1789, p. 2)

a estes hores “a estes hores” (Martínez Ruiz, Amancio: Canyisaes, Monóver, 1909, p. 107)