» a foc y sanc

a foc y sanc

0

a foc y sanc –llograr algo usant tots els mijos que tenim, en tota la força. El modisme mos ve dels temps migevals, de cuant eixía la Real Senyera a foc y sanc en acte de guerra pera deféndrer el Reyne: “y pera desafiarlo / y rendirlo a foc y sanc” (Discret rahonament, queixa formal que fan contra el Micalet de la Seu, 1802)