» a fondo

a fondo

0

a fondo –cat. a fons: “encara que / poc es pot averiguar / a fondo” (Coloqui … que tingueren Vadoro el Cert de Paterna, Sento el Roig y …, 1802)

a fondo “y no em coneixes a fondo” (Ferrando, J.: El dicharachero, 1897, p.3)

a fondo “coneixem a fondo” (El Cullerot, Alacant, 6 de juny 1897, p.3)