» a fosques

a fosques

0

a fosques –sinse llum: “a fosques” (La Traca, 6 d’abril 1912, p.2)

a fosques “completament a fosques” (Garrido, J. :El sant de la chica, 1924, p.5)