» a granel

a granel

0

a granel –en cantitat, sinse medida: “o me dius quí es l’individuo dels abrasos a granel o…” (Josep Mª J.G. y E, Beltrán: Les glándules del mono, 1929, p.42)