» a grapats

a grapats

0

a grapats –en cantitat; moltes coses o persones juntes: grapat de chiquets, armeles, samarucs, etc.: “catorse anys en les Valletes, / guanyant dinés a grapats” (Coloqui… un llaurador li declara son amor a una Dama de gall, any 1758)

a grapats “allí tot va… a grapats” (Coloqui del viage de Tito a Madrit, imp. Faulí, 1789, p. 2)

a grapats “els capitans a grapats” (BRAE, R.M. 6.639, Coloqui en valenciá, c.1790)

a grapats “un llibre de versos y un grapat de comedies” (Sanmartín: Jagants y nanos, 1895, p.26)

a grapats “els dinés a grapats” (Ginés Ortells, A.: El pati del guirigall, 1919, p.5)