» a hora de rat penat

a hora de rat penat

0

a hora de rat penat “a boca nit / a hora de rat penat” (BNM, Romanç nou… cert quidam, sobre un porch que a pes comprá, 1ª ed. any 1752)