» a la carrera

a la carrera

0

a la carrera –correguent lo més rápit que´s pot: “14 juny 1620… la muller li prengué frenesía ys llançá de una finestra de la sala a la carrera” (BNM, ms. Dietari Porcar, a.1620)