» a llaurar, enviar

a llaurar, enviar

0

a llaurar, enviar –despedir y trencar la conversació despectivament: “Anau a llaurar, durisios, / quins chascos haveu de dar,/… si sou tots uns encantats” (Coloqui de les inumerables (sic) virtuts dels valencians, any 1728)