» a lo borrego

a lo borrego

0

a lo borrego “estaven destrosant una guitarra y cantant a lo borrego” (El Cullerot, Alacant, 24 d’octubre 1897, p.1)