» a lo llunt

a lo llunt

0

a lo llunt “allá baix, a lo llunt, veuetes fines…” (La Traca, 17 de febrer 1912, p.3)

a lo llunt “allá, a lo llunt” (Blasco Ibáñez, V. : La espasa del templari, 1912)