» a mamar a la Serratella

a mamar a la Serratella

0

a mamar a la Serratella –en el Reyne , Serratella estava prou alluntat de la capital, per lo que era bon puesto pera enviar al contrari: “a eixos… enviarlos a mamar a la Serratella” (La Traca, 27 d’abril 1912, p.2)