» a manta

a manta

0

a manta –en cantitat: “en temps tal, / porten pesetes a manta / per lo que puga tronar” (Bando… a honor y glories del Beato Juan de Ribera, a.1797)