» a mateixa

a mateixa

0

a mateixa – ara mateixa > a(ra) mateixa; llocució adverbial del valenciá modern, en apócop, equivalent al castellá ahora mismo: “a mateixa li arrimaba (sic) dos unflaes” (Ferrandiz, E.: Penélope en Borriol, 1873, p.8)