» a menut

a menut

0

a menut –que ocurrix cada poc temps, lo mateix que asobint: “día el flare mol a menut” (Martínez Ruiz, A.: Canyisaes, Monóver, 1908, p. 79)

a menut “aixina curará ta mare d´eixe flato dols que li agarra a menut” (Soto Lluch: El boticari de Villarreal, 1927, p.9)