» a mos redó

a mos redó

0

a mos redó –menjar rápit, en grans mordinyaes y sinse miraments: “tres sardines… a mos redó” (La Chala, 12 de juny 1926, p.2)

a mos redó “dos pataquetes, cuatre botifarrons, sis perres de creílles y…, ¡hala!, mos redó” (Meliá, F.: Chuant, chuant…, 1927, p.15)