» a mosos y arraps

a mosos y arraps

0

a mosos y arraps –arreglar problemes per tots els mijos, en fierea; cast. ‘a mordiscos y arañazos’: “¿Cóm per les bones?¡A mosos y arraps es com te que arreglarse!” (Josep Mª J.G. y E, Beltrán: Les glándules del mono, 1929, p.25)