» a palpontes

a palpontes

0

apalpontes –anar a la palpa, siga per estar afosques, ceguea…: “apalpontes: atientas” (Ros, C.: Dicc. 1764, p.22)

palpontes, anar a “tinguen que anar a palpontes, per no encontrar en ningún puesto ni sixquera un ruin farolet” (El tío Nelo, 22 de febrer 1862, p.5)

a palpontes –sinse llum, anar palpant a cegues: ”y a palpontes mateix se pot anar denit” (El Bou solt, 1877, p.159)