» a pastar fanc

a pastar fanc

0

a pastar fanc “home, pegueuli un pesic / y envieulo a pastar fanc” (La Traca, 6 d’abril 1912, p.2)

a pastar fanc –lo mateix que enviar a llaurar: “¡arguellac, a pastar fanc!” (Peris Celda: ¡A la Coronasió!, 1923, p.12)