» a pateta

a pateta

0

a pateta –anar acaminant: “com yo vaig vindre a pateta / desde Valencia a Alacant / tenía lo cos molgut” (Relació… el chasco que li donaren a un foraster de Valencia, 1783)