» a pedre. a pic de

a pedre. a pic de

0

a pedre. a pic de “als feriants els posava a pic de pedrels” (BUV, Ms. 668, Raonament de Vinalesa, 1735)