» a pic de pedre

a pic de pedre

0

“als feriants els posava a pic de pedrels” (BUV, Ms. 668, Raonament de Vinalesa, 1735)

“em posará a pic de pedre” (Bib. Nicolau Primitiu, Ms. 419, c. 1790, f. 64)