» a pols

a pols

0

a pols –del lletí pŭlsu; cast. ‘hecho a pulso’, en gran esfors: “els que vajen allá, / han de ser triats a pols” (Coloqui que tingueren Vadoro el Cert de Paterna…, 1802)

a pols –fet algo personalment, en molt d’interés: “la veritat es que les has triat a pols” (Buil, E.: El tenorio del carrer, 1926, p.7)