» ¿a quín sant?

¿a quín sant?

0

¿a quín sant? “¿Pero a quin sant?” (Lladró y Malli, Ramón: El titot de Nadal, Valencia, 1876, p. 11)

¿a quín sant? “Tú, ¿y a quin sant?” (Burguet, Chuan Batiste: ¿Ahón está el lladre?, 1880, p. 14)

¿a quín sant? “Pero esta chala ¿a quín sant ve?” (H. Cortés: ¡Fora baix!, 2ª ed., 1900, p.17)

¿a quín sant? “¿deféndrem a mí?¿A quín sant?” (Escalante: Un ratet en el chusgat, 1914, p.21)