» a ram de beneir, aplegar

a ram de beneir, aplegar

0

a ram de beneir, aplegar “aplegar a ram de beneir: llegar una cosa a tener buen éxito. Por lo regular se usa negativamente” (Escrig: Dicc.1851)

a ram de beneir, aplegar “pero com ningú (dels fills) li aplega a rams de beneir… y el que aplega se li mor chicotet” (Morales San Martín: La Borda, 1911, p.8)