» a ramats

a ramats

0

a ramats –en cantitat; siguen peixos, pardals, mosques, persones, etc.: “que les mosques / se engolíen a ramats” (Coloqui de les inumerables virtuts dels valencians, any 1728)

a ramats “les dones van a ramats / per los carrers tots los díes” (Baoro el Rochet de Alcáser, pasa corrent per Picasent…, Tortosa, c. 1790)