» a ratos perduts

a ratos perduts

0

a ratos perduts –fer alguna faena o practicar aficions en moments sinse tarees obligatories, o llevant temps al llit: “a ratos perduts: aquellos en que uno se ve libre de ocupaciones…” (Escrig: Dicc.1887)