» a reu

a reu

0

a reu –de cuansevol modo: “tot a reu está, / y tots se queixen” (Baoro el Rochet de Alcáser, pasa corrent per Picasent…, Tortosa, c. 1790)

a reu –en cantitat: “a reu / malaits de tot lo mon” (Roquet y Goriet, imp. Miquel Estevan, 1809, p.1)

a reu “han embrutat el mon, / mentint a reu” (Pasmat Nelo de la eixida tan repentina, 1813)