» chulla

chulla

0

chulla “chulla” (Pou, O.: Thesaurus, Valencia, 1575)

chulla “Las costillas del carnero cortadas… chulla es vocablo valenciano” (Covarrubias: Tesoro de la lengua, 1611)

chulla “a pam (sic), y chulla; a la faba” (Ros, Carlos: Romanç dels jochs, c. 1730)

chulla “la chulla y la dona” (Galiana, L.: Ms. Refrans valencians, c. 1760)

chulla “quatre chulles me he menchat” (2ª part… com el tio Joan Senent de Patraix, 1797, p. 2)

chulla “de pernils y chulles/ en més pesetes que fulles” (El Mole, 1837, p. 31)

chulla “chulla: costilla” (Lamarca, Lluis: Dicc. 1839)

chulla “y sols reina el pa y la chulla” (El Tabalet, 1847, p. 150)

chulla “el gat a la vista d’una chulla” (La nit que venen els musics, Alcoy, 1855, p. 19)

chulla “una chulla” (Salelles Cardona, C.: El suspirs d’un llauraor, 1864, f. 5)

chulla “al Motiló, al so Chulla, a Sento Lila” (Badía y Adell, J.: La matiná de Sen Roc, 1864, f. 6)

chulla “una chulla: una chuleta” (Rosanes, M.: Voc. 1864)

chulla “llomello, pa blanc y chulles” (Baldoví: La tertulia de Colau, 1867, p. 6)

chulla “dos parells de chulles li frixqué” (El Bou Solt, 1877, p. 258)

chulla “ca chulla ha de ser aixina” (Llombart: L’agüela Puala, c. 1880)

chulla “bones chulles” (Millás, Manuel: Els microbios, 1884, p. 19)

chulla “la menchusa… un cosí de chulles” (El Blua, Castelló, 28 febrer 1892, p.3)

chulla “a almorsar, bones chulles” (Tafalla: Un defensor de Melilla, Alacant, 1893, p. 14)

chulla “els bons plats de chulles” (El Cullerot, Alacant, 11 d’octubre 1897, p.3)

chulla “una rostida de chulles” (Escalante: Mil duros y tartaneta, 1897, p. 41)

chulla torrá “com una chulla torrá” (Ovara: Molí de vent, 1905, p.19)

chulla de bota “chulles de bota; o siga, sardines” (Canyisaes. Monóver, 1906, p. 39)

chulla “bon vi, bones chulles” (M.Ruiz, A.: Canyisaes, Monóver, 1909, p.157)

chulla “un parell de chulles, / un got de vi, / y a roncar” (Merelo: ¡Un talent de carabasa!, 1910, p.26)

chulla “fer destrosa de chulles y el vi del eixut” (Thous, M.: Cansó de la chala, 1911)

chulla “les chulles y la pataca” (Escalante: Un ratet en el chusgat, 1914, p. 39)

chulla “un tros de pa y una chulla” (G.B.:La Perla d’Alberic, 1916, p.5)

chulla “y tots els díes puchero y chulles” (El Tio Cuc, nº 79, Alacant, 1916)

chulla “¿qué no podem menchar chulles?” (Peris Celda: Terres malahídes, 1919, p. 4)

chulla rostida que un camp de bledes, val més “val més una chulla rostida que un camp de bledes” (La Sombra, semanari, 19 / 08 / 1924, p. 2)

chulla en allioli “una torrá de chulles en allioli es lo millor” (Alcaraz: El ball del ram, 1928, p.4)

chulla “chulles y bon vi” (Peris: Rialles del voler, 1928, p. 34)

chulla “sofrechidet, una tortilleta, una rustida de chulles” (H., Faust: Arrós en res, 1930, p. 5)

chulla –chulla, també equivalent a ‘patilla’: “de la chulla pentiná y el bucle ben risat” (Llibret Foguera Chapí, Alacant, 1930)

chulla “¡Uy, quína chulla!” (Alcaraz, J.: Vullc besarte, 1931, p. 18)