» » La catalaná del día en Las Provincias: “cotxes”

La catalaná del día en Las Provincias: “cotxes”

Publicado en: Articuls

Els veig, mentres prenc el café en llet de les huit, en l’edició digital de hui, dilluns, 11 de març 2019. Més unflats que’ls titos en dehembre, uns caldosos chófers y acompanyants roden per Valencia mentres peguen ullaes a vórer si els peatons s’escotiflen d’enveja ¿Qué tindrá en sa relluent tótina eixe sinyor que conduix el vehícul? Es evident que li te una escupinyá a Franco, encá que a lo millor du careta. No sé qué dir, tinc ductes, perque la momia, que yo sapia, no l’han treta del clot els desfaenats del PSOE, Compromís y la retafila de comunistes de sainet que chuplen dels imposts.

coches-antius

En realitat m’agrá eixa moixiganga de Berlanga que mos permitix vórer models antius de coches, ¡¡eeeh, aah!, ¡he escrit coches en valenciá, y en el periódic Caldo de Olives, més conegut com a Las Provincias, diu “cotxe”! ¿Cóm es dirá en valenciá? Vullc dir de veres, no en el catalá del So Peluquí (cat. perruca petita), la Fallera Cantimplora y el So Marzà, que’s com la mofeta que empudega de forum y resulló catalaniste per ahon chafa.

Mos fa falta un VOX en coraella (no pardalots empatabobos que mos parlem del “Levante feliz” y atres mariconaes), que tinga coneiximents y fortalea pera agranar del Reyne1 al fascisme catalaniste que mos aufega

Jaume I no aplegá al Reyne mig bufat y en Bugatti o BMW en 1238. El vocable “coche” ix per el 1550 en valenciá y castellá, com dona fe la documentació que, per lo vist, el madrilenys de Las Provincias desconeixen. Ací tenen, debaes y resumit, lo que du el Diccionari Históric del Valencia Modern, 2019:

coche –del magiar kocsi, apareix al mateix temps en valenciá y castellá com a coche a mitants del sigle XVI; inclús el derivat cochero es documenta abans que´n castellá (el ms. de 1486 del Libro del Cons. de Madrid no diu cochero, sino melcochero); en catalá ya surgix la diferencia en el valenciá, al trobarse cotxa y cotxo; pero: “coche chic de quatre cavalls” (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)

coche “a les onse de la nit sel en portaren a sa casa en un coche (…) y un coche sen portá dit jurat a sa casa” (BRAH, ms. Dietari Porcar, anys 1599, 1610)

coche “anaren en coches” (Autobiog. Bernat Guillem, 1604)

coche “guarnir carroces, coches, lliteres” (ARV, Governació, 2684, ma. 11 f. 25, any 1607)

coche “coche molt usat cubert de enserat vert” (DCVB, en text valenciá de 1614)

coche “no puguen anar en coche” (BNM. VE-1346-12, Jurament dels Jurats de Valencia, 1651)

coche “que no es puguen portar sis mules en los coches, ni los cocheros descuberts” (Real Pragmática, Imp. Silvestre Esparza, 01-09-1654)

coche “encara que fora un coche” (BSM, Ms. 6781, Mulet: Gayferos, c. 1660)

coche “a la nit… en un coche” (BUV, Ms. Ayerdi, J.: Noticies de Valencia, 18 setembre 1661)

coche “corbes de coche y carro, rodes… peses de coche y carro” (Tarifa dels preus y pesos de les mercaduríes, Valencia, 1671)

coche “tots en un coche… de manament en coche y els masers…” (Bib. Santa Cruz de Valladolid, ms. 307, 3 d’octubre 1677, f.1r)

coche “ni eixir coches per la porta” (ARV, Actes Generalitat, Prov. 1678, Sg. 3221)

coche “un coche buit que estava parat” (BUV. Ms. Ayerdi: Noticies de Valencia, 1679)

coche “del coche no va abaixar” (BUV. Ms. 13, Relació del carrer d’Alboraya, 1682)

coche “anar… ab carro coche” (Cielos de Fiesta a St. Pascual Baylón, 1692)

coche “… y el coche fan molt ruido” (Dolz: Orac. a Mn. Gregorio Riudaura, 1706)

coche “en busca sen va dels coches” (Ros: Coloqui pera riure de bona gana estes Carnistoltes, 1733)

coche “un coche casi em feu troços” (Ortí Mayor: Relació dels bultos, jagants y nanos, 1734)

coche “les rodes de un coche” (El enamorat en dia de Corpus, s. XVIII)

coche “en coche per Valencia, ni per…” (BUV. Ms. 668, Raonament de Vinalesa, 1735)

coche “en los coches… / dos madames, / y encara aixina els tontillos / per les portilles los trahuen” (Coples noves per lo to de la naneta…, c.1740)

coche “mentres que els coches que…” (BSM, Ms. 6781, Coloqui entre dos llauradors, 1745)

coche “d’un coche viu traure un bras / en manegueta” (Coloqui nou… que sels dona per un modo de refresc a les Madametes, any 1767)

coche “sen aná al Parais en un coche” (Coloqui de Tito y Sento, 1789)

coche “pera portar a la novia, un coche bo” (Coloqui de la Rocha de Foyos, c. 1795)

coche “venien tres coches” (Bib. Nic. Primitiu, Ms. 419, c. 1795)

coche “lo coche del intendent” (Bib. Nac. Ms. 3905, Coloqui entre el tio Pelut…, 1801)

coche “y coche hiá que dona llástima” (El Gafarró, 9 de giner de 1841)

coche “sempre en coche aná” (La Donsayna, 8-12-1844, p. 44)

coche “per la porta falsa, / un coche de cuatre rodes” (El Tabalet, Valencia, 1847, p. 80)

coche “en coche, com una reina, te durá” (Escalante: El deu, deneu y noranta, 1861)

coche “yo aniré en coche” (BNM, Ms. Escalante: Un grapaet y prou, 6 de giner 1868)

coche “en un coche, en dolsos, mamela y …” (Barreda: Un arreglo improvisat, 1870)

coche “pendre el coche, anar allá” (Millás, M.: Ni rey, ni caball, ni sota, 1874)

coche “portant coches ben lluents” (Roig y Civera: El casament de les borles, 1874)

coche “que’l correu de Madrit no du coches” (El Pare Mulet, 1877)

coche “pera anar en… el coche” (El Canari, volá 2., Castelló, 1883)

coche “m’en ixc del coche” (Millás, Manuel: Els microbios, 1884)

coche “puc anar en coche” (Roig y Civera: El tesor dels Chermanells, Gandia, 1884)

coche “un coche de cuatre rodes” (Gadea: Ensisam de totes herbes, 1891)

coche “en aplegar els coches ara mateix” (J. Marín, F.: La vespra de Sen Miquel, 1892)

coche “de pronte el coche se pará en sec” (Bernat, Lluis: El terreno del honor, 1894)

coche “anaven aplegant infinitat de carros, coches y tartanes y aná omplinse de…” (El Cullerot, Alacant, 22 de maig 1897)

coche “aniré en coche” (Escalante: Mil duros y tartaneta, 1897)

coche “els nugols cubrixen el coche” (Peydró, Vicent: D. Juan Treneta, 1882, ed. 1899)

coche “¿t´haurá dut en coche?” (H. Cortés, M.: ¡Fora baix!, 2ª ed., 1900)

coche “mentres tant, les sigarreres, / … tant en coche com a peu” (Pastor Pastor, Vicent: Una misa de les sigarreres en agraiment a la Santa Fas, Alacant, c. 1900)

coche “tots el coches de morts” (La Fam, 19 de març 1906)

coche “yo he vist anar en coche a burros millonaris” (Almanach de La Troná , 1908)

coche “del coche del Pinós” (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1911)

coche “encara la vorá en coche” (Alcaraz, L. : El terroriste, 1911)

coche “les portaren en coche desde Novelda a Asp” (El Tio Cuc, nº 71, Alacant, 1916)

coche “el trenet de la Marina… ans de aplegar a la Vila… els coches desenganchats estaven en…” (El Tio Cuc, nº 96, Alacant, 1916)

coche “si vol anar en coche…” (Peris: La sal de la figuera, 1919)

coche “aniríem en coche” (Alcaraz, L. J.: ¡Per tres pesetes, dos mil duros!, 1919)

coche “he vist un coche de morts y…” (Puchol, V.L.: U que te por, 1921)

coche “la duré en coche” (Gayano Lluch, Rafel: ¡Agarrat, que ve la curva, 1920)

coche “esta vesprá ham d´anar en coche a…” (Salvador, Carles: Un negosi com un atre, 1921)

coche “prenim un coche y a la torná…” (Navarro Borrás: ¿Es de vosté eixe goset?, 1921)

coche “¿Quí inventá els coches de punt?” (La sombra, semanari, 2 d’agost 1924)

coche “es creu que te que anar en coche cuant…” (Haro, M.: Hiá que tindre carácter, 1925)

coche “¿Tu tens preparat el coche?” (Alfonso, V.: A pas de chagant, 1926)

coche “venía en lo coche en lo meu chiquet” (Esteve: Els Magos del chiquet, 1928)

coche “el coche ya está a punt” (Puig Espert, F.: Pantomima, 1928)

coche “coches, taxis, autobusos y tranvíes, cada carrer de Valencia es un…” (S. Galiana y G. Polo: Rusafa, Bolsería, 1928)

coche “omplir coches, omplir trens” (Llibret Foguera San Blas, Alacant, 1930)

coche “aniré en el coche… no patixques” (Sallés Rocabert: Els castigaors, 1931)

coche “baix tinc el coche” (Soler Peris, J.: Els estudiants, 1934)

coche “¡… tots els dies en coches nous!” (Beltrán, E.: Ratolins de casa rica, 1934)

coche “en els coches dels tranvíes” (Llibret Foguera Díaz Moreu, Alacant, 1936)

coche “el asunt del coche está resolt” (Badenes, V. M.: Tápat sego, 1945)

cochens “tartanes o cochens” (Casademunt: Un bateig en Burriana, 1871)

coche-cocheroUna de les primeres documentacions del sustantiu valenciá “coche” la tenim en el Thesavrvs Pverilis (Valencia, 1575), escrit per el catalá Onofre Pou, lletiniste que’s formá y vixqué vora Turia, y eixercí en la Universitat de Valencia cuan no la corcaven parásits catalanistes. En eixe valenciá del 1500 podem vórer escrit “coches”, no el ‘cotxes” que du el menflis cudolot Las Provincias.

1 En valenciá tenim reine y, millor, reyne: “per la sua sacra Magestat, Llochtinent General en los Reynes de Aragó, e de Valencia … als nostres Justicia e Jurats de la Ciutat de Oriola… Dat en el Real Palau de Valencia… La trista Reyna” (Archivo Mun. Murcia, Est. de Orihuela, sig. 4 –c-27; 5 de febrer 1505); “jurat per Vicecanceller del Reyne” (BRAH, ms. Dietari Porcar, a.1612, f.1612); “lo Reyne de Valencia” (Ms. del Loreto de Muchamel, any 1629, f. 174)