El tallarrós catalaniste del GAV

Publicado en: Articuls

¡Qué llunt queden aquelles paelles del GAV en mig del carrer Pintor Gisbert! Mosatros, terroristes blavers de secá, les feem els 9 d’Octubre, y mos donava lo mateix que ixquera l’arrós socarrat, caldós o fumat, el garrofó dur o les … Leer más

PP , Vox y el valenciá, ¿auia de caragols?

Publicado en: Articuls

Tot seguix lo mateix. El valenciá heu prohibixen a tots els nivells y mordinyen al espanyol. Mentres, aprofitant la sonaguera fentanila dels polítics almidonats, els colaboracionistes de l’AVLL ballen en un peu per la mort de la llengua valenciana en … Leer más