» » » ‘A la luna de Valencia’; orige del modisme

‘A la luna de Valencia’; orige del modisme

Publicado en: Las Provincias

Enigmática image de la capital del Reyne de Valencia. L’antiga Hidrópolis apareix rodá de fortes muralles, en el Micalet baix l’ampar d’un Cel tranquil y benigne, ahon els símbols del Cor, les Estreles, el Sol y el Bácul contrarresten la tristea d’una Lluna que, en el 1620, ya no ofería perill de locura pera ningú. L’antiga creencia migeval, arreplegá per Teófil Folengo, havía pasat al olvit (Dibuix pera Festes a D. Tomás de Villanueva, 1620, p.417) [+]