» » Anyés y el idioma valenciano

Anyés y el idioma valenciano

Publicado en: Articuls

¿Estaré chafant el clot ahon es pudrix el sublim lletiniste Batiste Anyés? Este preguntat m’aturdix asobint sempre que enfile a la Biblioteca Valenciana per el contaminat carrer de Morvedre, antiu Camí Real. No tenim certea de cuán quedá el cos d’Anyés baix la vía pública, posiblement va ser per 1895, al ferse l’ampliació del carrer pera instalar els carrils dels trenvíes de caballs. En les obres s’engarcholaren un escachet del alicaigut convent de Sent Joliá y l’osari ahon estava soterrat el més cult humaniste del potent Renaiximent valenciá. Sic transit gloria mundi. [+]