» » » La Vereda del Reino y ¡bataclá, el So Montoya!

La Vereda del Reino y ¡bataclá, el So Montoya!

Abans de que la lliseria de llingüistes mos aumplira el Reyne de colaboracionistes (els Manels, Nuries, Quims, Nekanes, Empars, etc.), la llengua valenciana produía lléxic en llibertat. Aixina, l’ara tristament famós ‘Bataclán’ era vocable que, asobint, usaven mons yayos. La paraula te orige en l’opereta Bataclan, del músic alemá Offenbach. Estrená en París en 1855, l’éxit motivá l’aubertura d’una sala de festes y teatro Bataclan en la mateixa ciutat en 1864. En valenciá, en les primeres documentacions, la morfología era idéntica al títul de l’obra d’Offenbach [+]