» » » Francesc Viadel, ‘Potato’ d’Algemesí

Francesc Viadel, ‘Potato’ d’Algemesí

Mon pare va estar una vegá en Burgos y, com a tots els forasters, el dugueren arrastres al Panteó Real de Las Huelgas. L’home, molt directe y poc diplomátic, lo primer que asoltá al vórer tants sepulcres en un espay tancat, va ser: ‘¡Che, quína aulor a mort, nemon d’açí!’. Asoles havía eixit una vegá en sa vida del territori valenciá, cuan en 1937 estigué de soldat republicá per terres de Ciudad Real. La seua mentalitat era la del treball y no estava acostumat a sutilees de la bellea. [+]