» » Mónica Oltra, Mireia Mollà y Tona Català

Mónica Oltra, Mireia Mollà y Tona Català

(caixetes de música del catalanisme)

L’estiu pasat, mentres mos socarrávem melics per plaches y atres femers, la sinyora Oltra  ficá s’aposta damunt la taula pera guanyar d’una vegá la guerra del 36, la dels blaus y rojos que, pera ella, está nugá a la dels símbols y la llengua. [+]